foto1
Impressionat
foto1
Impremta
foto1
Posem color a la primavera
foto1
T'ajudem perquè tot sigui més fàcil
foto1
Imprimim els teus somnis

sobres

 

 

Impressió de tot tipus i mida de sobres.

 

Penjador per a mostres 

perchas

/ / P R ES CR IP C (Consignar el med i c amen t - f orm a fa rmacèu t ica , v ia d'adm ini str ació , dosis per u ni tat i unita ts per envàs ) Núm . en vasos/u ni t a ts : Diagnòstic/s (si escau) Instruccions al pacient (si escau) El pacient conservarà aquest document d'informació durant e l període de validesa del tractament . I N FO RMAC A L P AC IE N T Pacient (Nom i cognoms, any de naixement i número d'identificació) Prescriptor (Nom, núm. colegiat, especialitat i firma) Data de la prescripció Durada del t rac t amen t Posologia unitats pauta Núm. ordre dispensació Data prevista dispensació / / S’informa que les vostres dades seran incorporades en un fitxer responsabilita t de GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES G.E.M.A, S.L. Podeu exercitar els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició a davan t el responsable. (Art. 5 LOPD ) RECEP T A MÈDIC A DATA CLIENT N.I.F./D.N.I. ADREÇA POBLACIÓ OBRA TRANSPORTISTA FIRMAT PER CÀRREC ALBARÀ EXPEDICIÓ N.º 0001 MARCA FASE UNS. LONGITUD AMPLE GRUIX KGRS. D E S C R I P C I Ó AlbaransFacturesRebutsReceptes MmèdiquesTalonaris numeratsEntradesFormularis personalitzats IMPRIMIM TOT TIPUS DE TALONARI